Disclaimer

Algemeen

Bijboom behoudt te allen tijde het copyright op deze internetpagina’s (www.bijboom.nl en www.huureenstemkastje.nl) en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van de internetpagina’s van bijboom, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van bijboom. Het is niet toegestaan om de internetpagina’s van bijboom, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren en/of in originele of gewijzigde vorm te kopiëren naar een server zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bijboom. Het is toegestaan, uitsluiten voor persoonlijk gebruik, de internetpagina’s van bijboom en/of onderdelen van deze pagina’s, in originele vorm, te kopiëren naar de eigen computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om de internetpagina’s van bijboom te prijnten of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de internetpagina’s van bijboom worden als service aangeboden door bijboom. Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze internetpagina’s tot stand zijn gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan bijboom geen aansprakelijkheid aanvaarden voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina’s van bijboom. Bijboom streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze internetpagina’s wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bijboom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.